Szállítás 1-3 munkanapon belül!
Ingyenes szállítás 10.000 FT felett!

Általános szerződési feltételek

Készült: 2016.09.28.

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a www.illatgyertyak.hu vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen átolvasni:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.illatgyertyak.hu és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”).


1.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

*A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.illatgyertyak.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

*A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

*A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

*A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően (az esetleges hibák jóváhagyás előtt a „Szerkeszt” hivatkozásokat használva javíthatók), a „Rendelés Jóváhagyása” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve.

*Kérdése, észrevétele, kifogása, panasza esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!

Vevőszolgálatunk elérhetőségei:

- Telefon: +36-30/799-5851

- E-mail: aromagyertya@gmail.com Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2.REGISZTRÁCIÓ:

*Amennyiben a vásárló nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
*Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

3.BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:

*A www.illatgyertyak.hu az alábbi termékcsoportokba (Illatgyertya, aromagyertya, mécses, yankee, üveggyertya) tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére:
A termékek menüvel megegyező módon.
*A termékek részletes leírása a „Részletek” címszó alatt, vagy a kis képekre kattintva található.
*A konkrét termék vételára a kiválasztott áru mellett található. Arról, hogy a vételár a közterheket tartalmazza-e, a „Bevásárlókosár” menüpont alatt található kijelzés ad eligazítást („A kijelzett árak BRUTTÓ árak”,mindenkori esetben az alapértelmezett kijelzés).

4.JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK INTÉZÉSE:

*A jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló1959.évi IV.törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai az irányadók.

o Szavatossági jogok:
1.Hibás teljesítés esetén a vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül, a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
2.Ha a Szolgáltató a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

o Szavatossági határidők:
1.A vevő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az árunak vagy jelentősebb részének a kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
2.Ha a vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy az áru természeténél fogva az 1. pontban megjelölt határidő alatt nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt áru esetén három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.Fogyasztói szerződés esetében a vevő - az 1. pontban rögzítettek helyett - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Fogyasztói szerződés esetén - a 2. pontban rögzítettektől eltérőn - a jogvesztő határidő a teljesítés időpontjától számított 3 év. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

o Fogyasztói kifogások:
Ha a fogyasztónak minősülő vevő szavatossági igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A Szolgáltató a vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Szolgáltató a vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a vevő a kijavított árut átveheti. Fogyasztónak minősül a vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.

*Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontban.

5.TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

1.A www.illatgyertyak.hu webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva a Szállító és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók.
2.A www.illatgyertyak.hu webáruházban történő vásárlás során (fizetés) a vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a www.illatgyertyak.hu felelősséget nem vállal.
3.Termékeket külföldre nem áll módunkban szállítani.
4.A csomagot a Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 5 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről a Szolgáltató a Vevőt e-mail útján értesíti.
5.A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
6.A Vevő a megrendelt árú vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek.
A szállítással kapcsolatban további információk és költségek a szállításútvonalon található.

6.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:

1.A Vevő jogosult a szerződés létrejöttét követően, de még az áru kiszállítását megelőzően a vásárlástól elállni. Az elállási jog gyakorolható e-mail, faxlevél vagy telefonhívás útján.
2.Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy az áru kiszállítását követően a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet szerint 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül jogosult az áru visszaküldésével egyidejűleg elállni. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.
3.A Vevő elállási jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut a kifizetést igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát abban az esetben, ha a számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében az árú csomagolását felbontotta, továbbá olyan árú megvásárlása esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó (pl. élelmiszerek).
4.A Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást (az áru visszaszolgáltatását) követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5.Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontba

7.A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

1.A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
2.A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
- Bármely levél vagy adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
3.A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.
4.A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5.Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.
6.A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.
7.A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
8.A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
9.Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

8.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

1.A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi Weboldalára látogatók adatait. A személyes adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII.törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.